Social Hållbarhet

Att jobba med mångfald är en förutsättning och ett första steg för att ta tillvara olika perspektiv och kompetenser. Nästa steg är inkludering och handlar om att ta till vara mångfalden.

Inkludering

Att stärka en högpresterande företagskultur har en särställning i BAB:s nya strategiska inriktning. I syfte att öka lönsamhet och kundvärde, nyttja synergier inom företaget och höja BAB:s samlade kompetensnivå har ett nytt koncept tagits fram. BAB vill att arbetsplatser handlar och tar hänsyn till medarbetarnas behov så alla inkluderas. Det handlar inte bara om att anpassa den fysiska arbetsplatsen till personer med funktionsnedsättningar. Det handlar också om att alla ska se, höra och förstå information som presenteras. Vi vill ha naturligt inkluderande arbetsplatser där det finns engagemang på alla nivåer från såväl medarbetare som chefer.

 

Sponsring och samhällsengagemang

BAB vill se modern, engagemangsbaserad sponsring som gör konkret samhällsnytta. BAB:s ambition är samhällsengagemang som främjar samhällsutvecklingen lokalt. Därför engagerar vi oss i verksamheter som ger engagemang tillbaka. BAB vill vara med att forma morgondagens mångfaldssamhälle tillsammans med andra som är lika engagerade som vi. Grundläggande för all sponsring på BAB är att den ska stödja vision, affärsplan och företagets hållbarhetsmål. Vi vill också att våra samarbetspartners tar hänsyn till våra grundläggande värderingar: FAST (förtroende, arbetsglädje, samarbete och trygghet)

 

Goda förhållanden

För att få goda förhållanden på arbetsplatserna behöver man se helheten. Flera olika faktorer spelar in för att få bästa möjliga förhållanden på arbetsplatserna. För att kunna samarbeta och sträva mot samma mål behöver vi dela samma grundläggande värderingar.

BABs värdeord FAST skapar en samhörighet mellan anställda och gör att de identifierar sig med företaget. BAB vill utveckla sina medarbetare så de stärks i förmågan att arbeta med att hitta nya lösningar som leder oss till ett hållbart byggande in i framtiden. BAB vill med effektiva medel stimulera lärande i det dagliga arbetet och erbjuder möjligheter till utveckling inom ramen för BAB skolan i syfte att skapa attraktiva arbetsplatser och samtidigt öka kundvärdet i att samarbeta med BAB.