Våra hållbarhetsmål

BAB använder styrverktyg för att skapa struktur och för att stimulera ökad lönsamhet. Vårt ledningsteam hjälper oss att möta krav och förväntningar från kunder, myndigheter, medarbetare och övriga intressenter.

LFM30 – För en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030

LFM30 är ett initiativ som strävar efter att bidra till en positiv utveckling när det gäller ett konkurrenskraftigt företagsklimat och minskade av utsläpp och klimatbelastningen. Med bred förankring finns hela byggkedjan representerad inom LFM30. Idag står byggsektorn för över 20% av de totala koldioxidutsläppen och utsläppen ökar. För att ändra på det har en samordningsgrupp tillsammans med byggsektorn i Malmö och Malmö stad lanserat Sveriges första lokala färdplan för en klimatneutral bygg-och anläggningssektor, LFM30.

Med utgångspunkt i nationella färdplaner, politiska strategier och agenda 2030 har Lokal färdplan för en klimatneutral bygg-och anläggningssektor gått från idé till färdig strategi. Initiativet har engagerat över 100 byggaktörer och går att ta del av på www.lfm30.se

 

Povel

Sedan 2007 är BAB ett Poveldiplomerat företag. Povel ägs och drivs av Byggföretagen och gör det möjligt för BAB att lägga uppledningsarbetet på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel följer i stort de kvalitets-, miljö-och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

 

Byggföretagen – Arbete för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhällsbygge

BAB ingår i Byggföretagen som är en bransch-och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings-och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder.

Byggföretagen arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhällsbygge. Med sund konkurrens och övertygelse om den fria rörlighetens fördelar skapar vi förutsättningar för minskad fattigdom, ökad jämlikhet och klimatneutralitet. FN:s globala mål för hållbar utveckling genomsyrar allt vi gör.

Byggföretagens roll är att bidra till ökad social hållbarhet i samhället. Bland annat med att bidra till innovativa och inkluderande samhällen och städer genom resurseffektivt byggande, schyssta arbetsvillkor och attraktiva kollektivavtal grundade i öppenhet mot omvärlden. Det gäller också att bygga energieffektivt och klimatsmart inom både nyproduktion och renovering för att uppnå klimatneutralitet 2045.

 

Agenda2030 mål som BAB omfattar i sitt hållbarhetsarbete

För att åskådliggöra Agenda 2030:s mål delar BAB upp hållbarhetsarbetet i sex block:

• personal
• miljö
• respekt för mänskliga rättigheter
• sociala förhållanden
• motverkande av korruption och otillåten verksamhet
• kvalitet av produkter och tjänster