Ekonomisk hållbarhet

Ett hållbart och ansvarsfullt företagande innebär för oss på BAB att varje affär ska vara hållbar, säker med rätt innebörd för alla inblandade. För att lyckas med ett hållbart företagande krävs ett genomtänkt förarbete där man går igenom alla risker och fördelar men också att man hela tiden förbättrar sitt arbetssätt.

Leverantörsbedömningar

BAB anser att leverantörsbedömningar är ett bra redskap för personalen att öka motivationen och sammanhållningen. Den kan stärka BAB:s goda anseende och förtroende och genom denna undersökning ökar förståelsen bland leverantörerna för BAB:s behov och krav.

Genom att undersöka leverantörernas arbetsförhållanden får BAB information om hur våra leverantörer arbetar med att säkra goda arbetsförhållanden på våra byggarbetsplatser men även längre ner i värdekedjan.

Hållbara inköp

Att ständigt utveckla hållbara och konkurrenskraftiga inköp är en nyckelfråga för BAB. Till grund för inköpsarbetet ligger BAB:s uppförandekod som grundar sig i Byggföretagens uppförandekod. Denna är vägledande för ett sunt företagande. Byggföretagens uppförandekod ska ge praktisk hjälp för oss gällande etik och moral i relationen med våra samarbetspartners. Byggföretagens uppförandekod är vägledande i hur BAB agerar för:

  • Sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp och den beskriver rätt agerande vid otillåten verksamhet såsom mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.
  • Korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete samt övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.
  • Rätt hantering av gåvor eller andra tjänster och förmåner som inte granskas och öppet redovisas.
  • Tillämpning av uppförandekoden vid ingångna avtal med kunder och leverantörer.